Privacy Statement (AVG)

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Mesman Communicatie en Advies (hierna: Mesman Communicatie) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mesman Communicatie is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Mesman Communicatie de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Mesman Communicatie verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Mesman Communicatie en Advies is gevestigd te Delft.

Contactgegevens:

Mesman Communicatie en Advies
Vlinderweg 2
2623 AX  Delft

Telefoon (mobiel) 06 28799160 tijdens kantooruren; email info@mesmancom.nl.
Mesman Communicatie en Advies is een ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27368338.
Het btw-nummer is NL001329022B42.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Mesman Communicatie alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Mesman Communicatie hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • na verkregen toestemming van betrokkenen;
  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Mesman Communicatie waarbij Mesman Communicatie erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Als u vaker op de website komt, verhoogt dit het gebruiksgemak voor u als bezoeker. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij u deze zelf doorgeeft. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mesman Communicatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt de uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Mesman Communicatie of wanneer Mesman Communicatie hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Mesman Communicatie sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van Mesman Communicatie gegevens verwerken.

Mesman Communicatie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Mesman Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u per email doorgeven of via het contactformulier.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op www.wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 26 april 2020